CentOS清灰
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
😀
清除一下Linux硬盘内的垃圾文件,释放空间

清除日志

find /var/log/ -type f -exec rm -f {} +
这个命令的作用
find: 查找文件 /var/log/: 在/var/log目录下查找 -type f: 只查找普通文件(不包含目录) -exec: 对匹配的文件执行命令 rm -f: 删除文件 (-f 强制删除,不进行确认) {} +: {} 代表当前正在处理的文件

清理临时文件

rm -rf /var/tmp/* && rm -rf /tmp/*
 
 


开往-友链接力